Overzicht

In verband met zwangerschapsverlof van een docent Spaans ontstaat per november 2022 een vacature Spaans.
Het gaat om 14 tot 16 lesuren op de havo-vwo afdeling. Vwo leerlingen krijgen vanaf klas 1 Spaans en kunnen het vak kiezen en afsluiten met het Centraal Examen. Havo leerlingen kunnen vanaf klas 4 voor Spaans kiezen. 
De vacature bestaat uit 6 uur Spaans in h4 en h5 en daarnaast uren in de onderbouw vwo. 

Bij voorkeur zoeken we bevoegde, ervaren docenten. UIteraard nodigen we ook studenten van de lerarenopleiding van harte uit om te reageren.
Reacties ontvangen wij graag voor maandag 5 september 2022.

In verband met de zomervakantie zal er voor september niet gereageerd worden op je sollicitatie.

 

Voor deze docentenfunctie hebben we de volgende basis functie vereisten:
Je beschikt over de vereiste bevoegdheid of studeert hiervoor
Je bent ambitieus en hebt passie voor je vak en het onderwijs
Je hebt een moderne kijk op het onderwijs en durft deze met collega’s te delen
Je bent een teamspeler
Je stelt je professioneel op wat in ieder geval betekent dat je:
* flexibel en breed inzetbaar bent
* leerlingen op diverse manieren weet te motiveren
* een pro-actieve houding aanneemt
* de basiscompetenties beheerst en op peil houdt
* de missie van de school onderschrijft

Sollicitatieinformatie

Over Ostrea Lyceum

Het Ostrea Lyceum in Goes verzorgt voortgezet onderwijs voor vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium.

Ostrea is Latijn voor oester, Lyceum is Latijn voor scholengemeenschap met een breed aanbod aan opleidingen. De naam Ostrea is onlosmakelijk verbonden met Zeeland, de oester is een internationaal bekend streekproduct en veel schepen zijn getooid met deze naam. De oester symboliseert eenheid, bescherming en geborgenheid. De oester is tevens de voedingsbodem voor parels. Ieder jaar weer komen er nieuwe leerlingen binnen met ieder hun eigen talent, die we graag helpen zich te ontwikkelen tot parels voor de gemeenschap. Met de symboliek van de oester en de parels heeft de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Zeeland bewust gekozen voor de naam Ostrea Lyceum voor haar school.

Open christelijk
Het Ostrea Lyceum is een open christelijke school. Wij handelen vanuit een christelijke inspiratie die is geworteld in de Bijbel. Daarbij zijn we ons bewust van en hebben we respect voor de diverse manieren waarop mensen deze inspiratie vormgeven. ‘Open’ betekent dat iedereen, met welke levensbeschouwelijke achtergrond dan ook, welkom is bij ons op school. Deze open christelijke identiteit blijkt onder meer uit de lessen godsdienst/levensbeschouwing, het houden van vieringen en dagopeningen, bijdragen aan een ‘goed’ (jaar)doel en zorg dragen voor een goede leefomgeving. In gedrag toont zich dit in respect, acceptatie, mededogen en medeleven. Het Ostrea Lyceum wil de leerling laten ervaren dat deze deel uitmaakt van een gemeenschap, geleid vanuit de christelijke levensvisie, waarin de leerling zich breed kan ontwikkelen en leert om het begrip ‘medemens’ vorm en inhoud te geven. Het Ostrea Lyceum is geen dogmatische school, zo wordt bijv. de evolutieleer niet afgewezen en is er aandacht voor ‘Paarse Vrijdag’ in het kader van gelijke rechten voor iedereen. Het Ostrea Lyceum maakt actief werk van ‘burgerschapsontwikkeling’. Zowel in het reguliere onderwijsaanbod als in de activiteiten daar omheen is hier zichtbaar aandacht voor.
 
Verantwoordelijk
De liefde voor elkaar en voor de wereld die centraal staat in ons handelen, brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Ieder is verantwoordelijk voor het eigen gedrag.
De barmhartige blik op onze leerlingen betekent dat we vriendelijk zijn waar het kan en streng zijn waar het moet. Het betekent dat we beseffen en uitdragen dat leerlingen meer zijn dan behaalde cijfers en vertoond gedrag.
Op onze school kijken we om naar elkaar en zijn we samen verantwoordelijk voor een open en veilige sfeer. We leren leerlingen elkaar te helpen en om hulp te vragen. We leren onze leerlingen stap voor stap verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling en hun eigen leren.
De wereld is groter dan school. We beseffen dat velen van ons het goed hebben,
maar dat er ook veel noden zijn in de wereld. Met een jaaractie laten we zien dat we omkijken naar mensen in nood en dragen we ons steentje bij aan verlichting daarvan. Ook in de directe omgeving van school laten we zien dat we behulpzaam zijn voor zwakkeren.
  
Samen
Niemand is alleen op de wereld. We leven dan ook niet voor onszelf alleen. Wij handelen in het besef dat we deel uitmaken van een groter geheel. De liefde voor elkaar en voor de wereld staat daarom centraal in ons handelen.
Vanuit dit besef zijn wij niet naar binnen gekeerd, maar kijken we met een wijde blik naar de wereld. Daarbij hebben we oog voor mensen in verschillende posities, verschillende delen van de wereld en met verschillende achtergronden. We vinden
het belangrijk oog te hebben voor wat een ander nodig heeft, dichtbij maar ook ver weg. De wijde blik leert ons ook te kijken naar de natuur, het milieu en de wijze
waarop we omgaan met wat ons als schepping in bruikleen gegeven is. Met de
kleine maatschappij van onze school willen we een voorbeeld zijn. Vanuit onze christelijke identiteit zetten we ons in om mensen met verschillende achtergronden te verbinden en zo met elkaar te leren, te werken, te leven en te vieren. Respectvolle omgang met elkaar is de basis waarop met onderlinge verschillen wordt omgegaan.
 
Toekomst
Op school wordt bij uitstek gewerkt aan de toekomst. We geven leerlingen de mogelijkheden uit te groeien tot de nieuwe generatie dragers van onze maatschappij. Daarbij geven we hun door het christendom geïnspireerde normen en waarden mee. We willen hiermee bereiken dat onze leerlingen uitgroeien tot verantwoordelijke en respectvolle burgers. We willen dat ze leren kijken met een open blik en dat ze op hun eigen wijze inspiratie laten halen uit de christelijke waarden.
Groeien gaat niet zonder horten of stoten. Leerlingen krijgen ruimte om fouten te maken, ruimte om hun talenten en kwaliteiten te ontdekken. Dat betekent dus ook dat het soms tegenvalt en dat er grenzen zijn aan de eigen mogelijkheden.
Daarom geven we leerlingen hoop, moed, waardering en een nieuw perspectief.

Van de kandidaten wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de onderwijs- en vormingsdoelen van de school, vanuit een positieve instelling en op enthousiaste wijze.

Het Ostrea Lyceum heeft 240 personeelsleden. De school wil voor haar personeel een goed werkgever zijn door het voeren van goed personeelsbeleid. Naast een passende beloning vormen begeleiding, scholing en coaching daarbij belangrijke instrumenten.

Solliciteer