Overzicht

De Werkplaats
De Werkplaats Kindergemeenschap is een school voor Basis- en Voortgezet Onderwijs. De school is opgericht door de onderwijsvernieuwer Kees Boeke en staat ook wel bekend als de Kees Boekeschool. Onze basisschool telt ongeveer 560 kinderen, het Voortgezet Onderwijs
ongeveer 1370. Bij de school hoort een kinderboerderij. Op het grote eigen terrein is ook een kinderdagverblijf gevestigd. 

De Werkplaats is vanuit haar traditie een zeer open school. De kernwaarde gelijkwaardigheid is zichtbaar in de omgangsvormen. Leerlingen en docenten heten bij ons werkers en medewerkers. Samenwerken is een belangrijke vaardigheid op onze school.
De gebouwen en het onderwijs zijn daarop ingericht. Kennisoverdracht en onderwijs in vaardigheden gaan hand in hand. We proberen de werkers te begeleiden naar een leven als sterke, verstandige en sociale burgers.  

De Werkplaats is ook een academische opleidingsschool. In samenwerking met de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht leiden we studenten op tot bevoegde docenten. 

Ouders, werkers en medewerkers zijn in hoge mate tevreden over de school. De school haalt prachtige resultaten en geniet het vertrouwen van de inspectie. 

Teams 
De Werkplaats VO is georganiseerd in zeven onderwijsteams, elk rondom enkele jaarlagen en niveaus. Zo zitten werkers meestal twee jaar in een team en hebben zij in die tijd grotendeels dezelfde medewerkers. Elk team bestaat uit 15-20 vaste medewerkers, aangevuld
met invliegers vanuit andere teams. De onderwijsteams op de Werkplaats hebben elk een eigen gedeelte in het gebouw, met instructieruimtes en domeinruimte en medewerkerskamer. Ongeveer twee derde van het onderwijs wordt in het eigen gedeelte gegeven, de overige
lessen vinden plaats in gespecialiseerde vaklokalen, zoals kunstlokalen, practicum-lokalen en gymzalen. Elk team vormt een kleine gemeenschap binnen de hele school, voor zowel de werkers als de medewerkers.

Er zijn drie onderbouwteams, met elk twee leerjaren. Elk onderbouwteam telt zes klassen, drie 1e klassen en drie 2e klassen. Er zijn drie bovenbouwteams, die respectievelijk de laatste twee leerjaren van mavo, havo en vwo omvatten. Het bovenbouwteam mavo herbergt
ook de 3e klassen havo. De bovenbouwteams geven onderwijs aan 7-10 klassen. In het vwo is er ook een middenbouwteam, dat de 3e en 4e klassen atheneum en gymnasium bevat, dat 8 klassen bevat.

De vacature betreft het bovenbouwteam atheneum en gymnasium, “team 7”, met daarin de leerjaren 5 en 6.

In elk team hebben enkele lesgevende medewerkers extra taken en kennis rondom zorg, stagebegeleiding en bijvoorbeeld onderwijs gerelateerde ICT. Zo kan elk team op maat de beste begeleiding aan werkers en medewerkers bieden. Voor teamoverstijgende zaken zijn
er schoolbreed ook een zorgcoördinator, schoolopleiders en een afdeling ICT.

 
De taak 
Als belangrijkste taak heeft de teamleider de dagelijkse leiding van het team en sturing geven aan het pedagogische en onderwijskundige proces. Na de mentoren is de teamleider het aanspreekpunt voor ouders en werkers. Teamleiders op de Werkplaats werken dicht
bij de werkers en de medewerkers. Zij hebben zo goed zicht op wat er gebeurt en kunnen zo coachend leiderschap vormgeven. Elk team heeft organisatorische ondersteuning van een teamassistent.

De teamleider maakt samen met de overige zes teamleiders en de rector deel uit van de schoolleiding. Binnen de schoolleiding is elk lid van één of enkele schoolbrede zaken de portefeuillehouder. Daarnaast is elk lid contactpersoon voor één of meerdere vakgroepen.
Wekelijks overlegt de schoolleiding als geheel met elkaar en de teamleiders hebben in deelgroepen ook overleg met elkaar. De teamleiders bovenbouw zijn lid van de examencommissie.

Elke teamleider heeft een beperkte lestaak. Er is binnen de school een sterke zorgstructuur.

 
 

Van een teamleider verwachten we in elk geval: 

 • Je onderschrijft de missie en visie van de Werkplaats Kindergemeenschap, zoals vastgelegd in het schoolplan ’Samen Werken’. 
 • Je hebt een onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs, voor een vak dat in het eigen team wordt aangeboden. Een teamleider in de bovenbouw havo/vwo is eerstegraadsbevoegd voor dat vak. Je hebt ruime lesgevende ervaring met de doelgroep. Vanuit
  deze eigen ervaring ben je een goede coach voor de medewerkers en een vertrouwenwekkend aanspreekpunt voor ouders en werkers. 
 • Je hebt liefde voor en kennis van het vernieuwingsonderwijs. Je bent gericht op het voortdurend ontwikkelen van de werkmethodes van je team en je medewerkers. 
 • Je bent ICT-vaardig.
 • Als leider van het team ben je gericht op samenwerking met je teamleden en met de overige leden van de schoolleiding. Je vormt de brug tussen de ontwikkelingen in het eigen team en die van de school als geheel.
 • Je kunt goed organiseren en communiceren. Met die vaardigheden zorg je dat iedereen goed geïnformeerd is over wat er te doen staat en waarom.
 • Je wilt je verbinden met de school als geheel. Werken op de Werkplaats is je verbinden met de kinderen, de collega’s en de traditie waarin de school staat. De baan vraagt veel inzet en geeft veel plezier.

 
Specifiek voor de kandidaat teamleider team 7 vragen we:

 • Je hebt kennis van en liefde voor het atheneum en gymnasium onderwijs.
 • Je bent gericht op een rijk onderwijsaanbod van hoog niveau.
 • Je hebt kennis van – of bent bereid je te verdiepen in – de noden van werkers en medewerkers van de andere teams en wil nauw samenwerken met de teamleiders die andere onderwijsniveaus bedienen. In geval van ziekte of afwezigheid van een collega teamleider
  ben je bereid en in staat om taken in dat team waar te nemen.
 • Je bent zichtbaar voor werkers op het domein. Je gaat met werkers om, op maat van hun bijna volwassen leeftijd; geeft hen vertrouwen en verantwoordelijkheden en stimuleert debat en werkersinitiatieven. Waar het nodig is grenzen te stellen, ben je consequent.
  Je bent in staat om je in te leven en te verbinden aan de noden van verschillende soorten werkers, zoals werkers die specifieke zorg nodig hebben of werkers die met het havo-diploma in het team komen. 
 • Je geeft op maat leiding aan de diversiteit van de leden van het team. Je werkt basaal vanuit vertrouwen en bent gericht op ontwikkeling. Je werkt in eerste instantie coachend en indien nodig sturend. Je geeft ruimte voor autonomie, binnen de grenzen van
  de gezamenlijke doelen.
 • Je bent richting ouders verbindend en waar nodig de-escalerend. Je bent in staat om kritisch naar eisen en emoties van ouders te kijken en naar gedrag van medewerkers en of organisatie. 
 • Je borgt de goede onderwijsresultaten én de Werkplaatseigen doelen. Je hebt visie op en oog voor de plek van het domein in het onderwijs.

Sollicitatieinformatie

Motivatiebrieven met CV kunnen via de mail worden gericht aan Yvonne Vermeulen, staffunctionaris P&O: y.vermeulen@wpkeesboeke.nl Brieven dienen uiterlijk zondag 5 februari 2023 om 23.59 uur binnen te zijn.

Op basis van de brieven zullen enkele kandidaten worden uitgenodigd. Die uitnodiging wordt op woensdagmiddag 8 februari verstuurd.

Kandidaten zijn beschikbaar tijdens beide te houden gespreksrondes:

 • eerste gespreksronde, dinsdag 14 februari tussen 9.00 – 15.00 uur
 • eventuele tweede gespreksronde, dinsdag 21 februari tussen 9.00-13.00 uur

Na de eerste gespreksronde wordt bepaald welke kandidaten voor een tweede gesprek worden uitgenodigd.

De sollicitatiegesprekken worden gevoerd met een benoemingsadviescommissie, samengesteld uit teammedewerkers, leden van de schoolleiding en een werker van het team.

De start van het dienstverband is bedoeld op 1 juni 2023 maar dit kan eventueel in overleg anders worden bepaald.

Informatie over de functie kan worden ingewonnen bij Jeroen Croes, rector. Dit kan via het telefoonnummer van de school, 030-228 28 41. 
Voor meer informatie zie ook deze bronnen:

 
 

Over Stichting Werkplaats Kindergemeenschap

De Werkplaats Kindergemeenschap is een school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium, opgericht door Kees Boeke. Sinds september 2006 bewonen we een nieuw schoolgebouw waarin we werken in teams en domeinen. We bieden uitdagend onderwijs, creativiteit en een stimulerend werkklimaat.

Solliciteer